جوایز

جوایز جشنواره

• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 0  تومان برای بهترین فیلم داستانی
• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 0  تومان برای بهترین فیلم سلفی
• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 0  تومان برای بهترین فیلم مستند
• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 0  تومان برای بهترین ویدئوآرت
• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 0  تومان برای بهترین ویدئوآرت
• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 0  تومان برای بهترین موشن گرافیک
• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 0  تومان برای بهترین فیلم با موضوع قهرمانان و شهدای سلامت
• تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 0 تومان برای بهترین فیلم با موضوع ملی