شورای سیاستگذاری

نام و نام خانوادگی

مشخص نگردیده
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20

نام و نام خانوادگی

مشخص نگردیده
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20

نام و نام خانوادگی

مشخص نگردیده
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20

نام و نام خانوادگی

مشخص نگردیده
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20

نام و نام خانوادگی

مشخص نگردیده
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20

نام و نام خانوادگی

مشخص نگردیده
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20