هیئت انتخاب و داوری

نام و نام خانوادگی

مشخص نگردیده
عضو هیئت داوری جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20

نام و نام خانوادگی

مشخص نگردیده
عضو هیئت داوری جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20

نام و نام خانوادگی

مشخص نگردیده
عضو هیئت داوری جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20

نام و نام خانوادگی

مشخص نگردیده
عضو هیئت داوری جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20

نام و نام خانوادگی

مشخص نگردیده
عضو هیئت انتخاب جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20

نام و نام خانوادگی

مشخص نگردیده
عضو هیئت انتخاب جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20

نام و نام خانوادگی

مشخص نگردیده
عضو هیئت انتخاب جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20